Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, která vyjde během několika dní ve Sbírce zákonů má předpokládanou účinnost od 1. 3. 2016. Bezhotovostní výkup se rozšiřuje pouze na další dva druhy odpadů. A to na 02 01 10 (kovové odpady ze zemědělství) a 16 08 01 (katalyzátory s obsahem drahých kovů). Dále rozšiřuje zákaz výkupu částí vyjmenovaných výrobků od občanů na části autovraků, avšak autobaterie se pro účely tohoto ustanovení nepovažují za část autovraku. Lze je tedy i nadále vykupovat od občanů a platit za ně v hotovosti. Upravuje se také ustanovení týkající se vymezení odebíraných nebo vykupovaných odpadů, za něž lze poskytovat úplatu pouze dle § 18 odst. 5 zákona o odpadech.

Nová úprava vybrané části vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:

(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech evidenci, se vymezují tyto druhy odpadů podle Katalogu odpadů6)

Kód druhu odpadu         Název druhu odpadu
02 01 10                     Kovové odpady
15 01 04                     Kovové obaly
16 01 04*                    Autovraky
16 01 06                     Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17                     Železné kovy
16 01 18                     Neželezné kovy
16 08 01                     Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium
                                   nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

17 04 01                     Měď, bronz, mosaz
17 04 02                     Hliník
17 04 03                     Olovo
17 04 04                     Zinek
17 04 05                     Železo a ocel
17 04 06                     Cín
17 04 07                    Směsné kovy
17 04 11                     Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40                     Kovy.
 
    (3) Identifikací fyzických osob podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.
 
    (4) U autovraků a jejich podstatných částí se evidence podle § 18 odst. 3 zákona nahrazuje evidencí v informačním systému pro sledování toku vybraných autovraků podle § 37b odst. 2 zákona.
 
    (5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu
 
a) uměleckého díla nebo jeho části,
 
b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
 
c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
 
d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
 
e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona. Autobaterie se pro účely tohoto písmene nepovažuje za součást autovraku.

(6) Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených v odstavcích 2 a 5 může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 18 odst. 5 zákona.

Zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6JEGF98

Akce týdne

13. 5. - 18. 5. 2024

Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic)

20 Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti