Dopady legislativních povinností dle novely Zákona o odpadech (185/2001 Sb.)

ELPNO - evidenční list přepravy nebezpečných odpadů

Přede dnem 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud vedou evidenci podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z tohoto vyplývá, že v období od 1. ledna do 31. prosince 2016 není povinnost odesílat ELPNO v elektronické podobě do ISPOP. Spuštění elektronického ohlašování je podle informací ze systému ISPOP plánováno v průběhu roku 2016.

IČZ - identifikační číslo zařízení

Provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž provoz byl zahájen před účinností tohoto zákona, a identifikační číslo zařízení jim nebylo přiděleno, případně není zveřejněno na portálu veřejné správy krajského úřadu příslušného podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, oznámí tomuto krajskému úřadu obdobně podle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 31. ledna 2016, zda je zařízení provozováno. Krajský úřad příslušný podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení přidělí těmto zařízením identifikační čísla zařízení do 30. dubna 2016. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni identifikační čísla zařízení používat u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Z tohoto vyplývá, že výše uvedená zařízení budou muset oznámit do 31. ledna 2016, zda jsou v provozu. Zatím ale nevyšla novela vyhlášky 383/2001 Sb., tudíž není dán formát ohlašovací či oznamovací povinnosti. Zároveň IČZ budou muset všichni začít používat od 1. července 2016. Seznam všech dokladů a formulářů, kde bude muset být IČZ uváděno, stanoví novela vyhlášky 383/2001 Sb. Lze předpokládat, že to bude v průběžné evidenci odpadů, v ročním hlášení, v evidenci přepravy NO, přičemž se bude jednat jak o identifikaci vlastní provozovny (např. na listu číslo 1 v hlášení), tak i partnerské (např. na listu č. 2 v kolonce Partner).
 

Identifikační čísla zařízení přidělená před účinností tohoto zákona a zveřejněná na portálu veřejné správy se považují za identifikační čísla zařízení přidělená podle § 39 odst. 12  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud je zařízení uvedeno na stránkách krajského úřadu (viz např. odkazy na našich webových stránkách), pak doporučujeme používat zveřejněné IČZ již od 1. ledna 2016. Toto se netýká tvorby hlášení za rok 2015.
 

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15ti dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

Z tohoto vyplývá, že v případě zahájení, ukončení nebo obnovení činnosti výše uvedených zařízení musí být provedeno ohlášení do systému ISPOP do 15ti dnů (dříve 2 měsíce). Dosud však nebyla vydána novela vyhlášky 383/2001 Sb., není tak znám formát a rozsah ohlašovaných údajů a z toho důvodu zatím není možné tuto povinnost plnit.

Zdroj: Inisoft.cz, https://www.inisoft.cz/aktualne-z-inisoft/novinky-v-zakone-o-odpadech-platne-od-1-ledna-2016

Akce týdne

17. 6. - 22. 6. 2024

Mobilní telefony tlačítkové bez baterie a zadního krytu

170,- / 110,- / 50,- Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti