Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci, že očekávaná novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady právě vyšla ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 83/2016 Sb.

Jako obvykle přinášíme stručný a přehledný souhrn toho podstatného, co novela vyhlášky obsahuje. Tato obsáhlá a déle očekávaná novela vyhlášky je vydávána především v návaznosti na poslední novelu zákona o odpadech.

Novela přináší zejména tyto změny:

  • V oblasti sběru a výkupu kovových odpadů § 8  (rozšíření seznamu odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob a povinnost vést evidenci o těchto skutečnostech).
  • Změny v označování při shromažďování nebezpečných odpadů (§ 5).
  • Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů (v příloze č. 29 vyhlášky).
  • Nové znění přílohy č. 3 „Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu“.
  • Podrobnosti k novému systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v § 25 (obsah ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů v příloze č. 26 vyhlášky).
  • Podrobnosti týkající se způsobu přidělování identifikačních čísel zařízení IČZ (v § 24a vyhlášky).
  • Nové znění přílohy č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady, např. do přílohy č. 20 se doplňuje nový List č. 5 „Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady“, nové znění Listu č. 4 „Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky“.
  • Další změny v oblasti evidence a ohlašování – nové znění přílohy č. 22 (hlášení údajů o zařízení), přílohy č. 25 (hlášení krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních) a přílohy č. 27 (dopravce odpadů).
  • S ohledem na poslední novelu zákona o odpadech (č. 223/2015 Sb.), která vypustila z povinnosti zpětného odběru minerální oleje, upravuje se v tomto směru i znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

 Velmi podstatná jsou data účinnosti jednotlivých ustanovení 

Účinnosti nabývá novela rovnou již dnem vyhlášení, ale obsahuje několik přechodných ustanovení:

1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem "nebezpečný odpad".

2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.

5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Ke stažení

novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady: 83-2016.pdf [ 4.43 MB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Zdroj: caoh.cz, http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/novela-vyhlasky-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-sbirce.html

Akce týdne

8. 7. - 13. 7. 2024

Ocelohliníková lana

25 Kč

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti