Aktualizovaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady upřesňuje po připomínkovém řízení nové označování nebezpečných odpadů.

Na Úřadu vlády, resp. v knihovně připravované legislativy je již po připomínkovém řízení k dispozici aktualizovaný návrh novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Novela řeší mnoho změn a mimo jiné upřesňuje i nové označování nebezpečných odpadů.

Nové aktuální požadavky na označení NO

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen podle přílohy č. 29 (viz dále), a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Vrátila se tedy "na chvilku vyškrtnutá" odpovědná osoba, naštěstí není již povinná.

Další požadavky z přílohy č. 29 na označení prostředků a míst pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže):

  • označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,
  • nápisem „nebezpečný odpad" a
  • výstražným grafickým symbolem

Toto se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku (viz tabulka). Tzn., že minimální rozměry z tabulky nejdou použít pro celou etiketu, protože název a kód odpadu se nepočítá do rozměru štítku!!!! Musí se tedy použít větší etiketa, než je stanovený minimální rozměr štítku.

V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností. Tentokrát to MŽP již pochopilo a vyřešilo to stanovením minimálních velikostí symbolů (již tedy neplatí původně navrhovaná 1/3 plochy).

Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:

Velikost obalu (L) Nejmenší rozměr štítku (mm) Rozměry každého z výstražných symbolů (mm)
menší nebo rovno 3 pokud možno alespoň 52 × 74 větší než 10 x 10 pokud možno alespoň 16 x 16
větší než 3 a menší nebo rovno 50 alespoň 74 × 105 alespoň 23 x 23
větší než 50 a menší nebo rovno 500 alespoň 105 x 148 alespoň 32 x 32
větší než 500 alespoň 148 x 210 alespoň 46 x 46

http://www.envigroup.cz/nove-znaceni-nebezpecnych-odpadu-uz-je-jasno.html

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný. Tzn., že je povinný barevný tisk.

Zpřísňuje se také použití symbolů pro nebezpečnou vlastnost H4 Dráždivé. Původně byl použit jen symbol pro "žíravost". Nyní jsou pro HP4 možné 2 symboly podle obsažených látek:

  • "žíravý" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí),
  • "vykřičník" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí),
  • v případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v obou předchozích odrážkách, pak se použije grafický symbol "žíravý".

Platnost vyhlášky a termín k přeznačení odpadů

MŽP plánuje, že vyhláška nabude účinnosti dnem 1. března 2016.

Termín pro přeznačení:

Nebezpečný odpad nemusí být do dne 31. března 2016 označen podle nových pravidel, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad".

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do dne 31. března 2016 označen podle nových pravidel, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky (tj. "po staru").

Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Nový návrh novely nemění přílohu č. 3 oproti předchozímu návrhu. Proti současné vyhlášce (tj. "staré ILNO") jsou však v obsahu ILNO změny a tak bude nutné všechny ILNO přepracovat.

Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do dne 31. března 2016 obsahovat údaje podle nových požadavků na ILNO, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky (tj. původní, "staré" ILNO).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Zdroj: envigroup.cz, http://www.envigroup.cz/nove-znaceni-nebezpecnych-odpadu-uz-je-jasno.html

Akce týdne

17. 6. - 22. 6. 2024

Mobilní telefony tlačítkové bez baterie a zadního krytu

170,- / 110,- / 50,- Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti