Česká asociace odpadového hospodářství přináší stručný seznam hlavních bodů aktuální novelizace zákona s číslem 223/2015 Sb.

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 10. září tzv. infringementová novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která byla dle MŽP připravena zejména z důvodu nesprávné transpozice předpisů EU, ale která obsahuje i další zásadní novelizační body. Podstatné změny byly rovněž do novely doplněny formou pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (např. kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik či změny v oblasti kalů z čistíren odpadních vod).

Novela obsahuje zejména:

Úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2 – ruší se vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků (včetně zrušení přílohy č. 9 zákona) a pro odpady drahých kovů. Zákon o odpadech se nově nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích).

Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady a další.

Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona o odpadech.

Ruší se příloha č. 2 zákona o odpadech z důvodu nahrazení přímo použitelným nařízením komise (EU) o nebezpečných vlastnostech odpadů (č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014). Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů.

Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se již nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – zcela nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zátěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.

Upřesnění znění zákona v oblasti evidence a ohlašování § 39 – např. co se týče identifikačních čísel zařízení.

Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.

Stanovení formy bezhotovostních plateb při výkupu kovů § 18 - nyní pouze „převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu“. Více také zde.

Zcela nový paragraf týkající se recyklace lodí (§ 37u)

Nová úprava týkající se nakládání se sedimenty vytěženými z koryt vodních toků a nádrží (§ 37t).

Zcela nová úprava zpětného odběru pneumatik § 38a a násl. – stanoveny podmínky pro kolektivní systémy plnění povinností. Provozovatelem takového systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo MŽP vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému.

Program předcházení vzniku odpadů (§ 41a) a úpravy v obsahu plánů odpadového hospodářství.

Účinnost:

Účinnosti nabývá novela již 1. října 2015. Výjimkou jsou konkrétně v novele vyjmenované body, které nabývají účinnosti až k pozdějším termínům:

k 1. lednu 2016 - některé body novely týkající se oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a některých změn v § 39 a dále § 40 týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

k 1. březnu 2016 – body 31, 32 a 33 týkající se nakládání s kaly

k 1. lednu 2017 – bod 27 (§ 31a odst. 2) týkající se rušení výjimky ze zákazu u přenosných baterií a akumulátorů


Ke stažení:
novela ve Sbírce

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/dalsi-novela-zakona-o-odpadech-vysla-ve-sbirce-zakonu.html)

Akce týdne

15. 7. - 20. 7. 2024

Mobilní telefony dotykové bez baterie

110 Kč

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti